TAPULU TAŞINMAZIN ORMAN SINIRLARINA DAHİL EDİLMESİ

  1. GENEL

Bursa Tapu Kadastro Avukatı | Bu yazımızda halk arasında tarlanın ormana kalması, ormana geçmesi gibi isimlerle adlandırılan idare hukukunda kamulaştırmasız el atma olarak var olan hukuki sorunu ele alacağız. Bursa Tapu ve Kadastro avukatı olarak Bursa’da ve Türkiye’de bulunan taşınmazlarınız üzerine işlenen orman şerhi/satılamaz şerhi bulunması halinde bize ulaşabilirsiniz. Bursa Tapu ve Kadastro Avukatı olarak taşınmazlarınız üzerinde bulunan şerhlerin ne anlama geldiği, kaldırılması için hangi yollara başvurulması gerektiği ya da taşınmaz üzerinde bir hak tesis ettirmek, şerh koydurmak için hukuki destek sağlamaktayız.

  1. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

“Kamulaştırma yapmaya yetkili devlet kamu tüzel kişileri kamu kurumları veya kamu yararı bulunması halinde adlarına kamulaştırma yapılacak gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, Anayasa ve yasalara uygun bir kamulaştırma işlemi yapmaksızın, bir kimsenin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malına sahiplenme kastı ile ve kalıcı olarak el koyup, taşınmaz  üzerine bir tesis veya bina yapar yahut da o taşınmaz malı bir hizmete tahsis ederek mal sahibinin taşınmaz üzerinde dilediği gibi kullanma hakkını engellerse, kamulaştırmasız el koymuş sayılır.

Kamulaştırmasız el koyma kavramı yukarıda tanımlanan en genel şeklinin dışında; yani- idarenin bir kimsenin taşınmaz malına kamulaştırma işlemi yapılmaksızın el koyması şeklinde ortaya çıkan görünümü- dışında,

  1. Kamu yararı kararı alınan hallerde; kamulaştırma işlemleri tamamlanmaksızın idarenin, taşınmazlara el koyması,
  2. İdarenin usulüne uygun olarak yapmış olduğu kamulaştırma işleminde kamulaştırma sınırlarının dışına çıkarak, taşınmazın kamulaştırma projesi dahilinde olmayan bölümlerine de el koyması,
  3. Belediyelerce yapılan imar uygulamaları sırasında, imar kanunu hükümleri uyarınca düzenlemeye tabi tutulan taşınmazların, kamu hizmetleri için ayrılıp üzerinde kamu tesisleri bulunan alanlara hisselendirilmesi
  4. İmar uygulamaları sırasında, imar kanunu hükümleri uyarınca düzenlemeye tabi tutulan taşınmazlardan, yasal olarak kesilmesi gereken imar düzenleme ortaklık payı miktarından fazlasının kesilmesi suretiyle kamu hizmetlerine tahsis edilmesi,

Şeklinde karşımıza çıkan olgular Yargıtay uygulamaları ile kamulaştırmasız el koyma olarak kabul edilmektedir.”[1]

  1. ORMAN KADASTROSU SONUCU KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Anayasa madde 35

Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.

Taşınmazın kamulaştırma işlemleri yapılmaksızın orman sınırları içerisine dahil edilmesi Anayasa m.35’te düzenlenen mülkiyet hakkının sınırlandırılması sonucunu doğurmaktadır.  Anayasa mahkemesi güncel olarak verdiği kararlarda taşınmazın kamulaştırma işlemi yapılmadan orman sınırlarına dahil edilmesini mülkiyet hakkının ihlali olarak kabul etmiştir. Taşınmazları üzerinde orman şerhi bulunan ve taşınmazları orman sınırlarına dahil edilenlere uygun miktarda tazminat ödenmesi gerekmektedir. Herhangi bir ödeme yapılmadan taşınmazınızın orman sınırlarına dahil edilmesi durumunda Bursa Tapu Avukatına internet sitemizdeki telefon numarası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Taşınmaz üzerine orman şerhi konulması ve kişi üzerine kayıtlı tapunun iptal edilip orman adına tescil edilmesi durumlarında kişinin mülkiyet hakkının ihlal edildiği açıktır. Hem yukarıda anılan Anayasa madde 35 hükmü gereğinde hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin hükümleri gereğince tapusu hakkında bu tür işlem yapılan kişilerin tazminat hakkı doğmaktadır. Anayasa mahkemesinin bu konuda güncel olarak verdiği kararlar da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği kararlar da bu yöndedir.

  1. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA KAYNAKLI TAZMİNAT DAVASI

Bursa Tapu Kadastro Avukatı |  Kamulaştırma yapılmaksızın ormana dahil edilen ya da orman şerhi konulan taşınmazlar için açılacak tazminat davalarında tazminat ödenmesi gerekmektedir. Bu tazminatın miktarı, tapu üzerinde böyle bir işlem yapılmamış olsaydı yani tapuya orman şerhi konulmamış olsaydı ya da tapu iptal edilip orman adına tescil edilmemiş olsaydı, zarar gören malikin yani tapu sahibinin mal varlığının olacağı duruma göre hesaplanmaktadır. Taşınmaz değeri hesaplanırken arsa mı arazi mi olduğu da önem taşımaktadır. Hesaplama yapılırken birçok farklı değer önem arz etmektedir. Bursa Tapu Avukatı olarak karşılaştığınız hukuki sorunlar için bizlere telefon numaramız üzerinden ulaşabilirsiniz.

[1] KARABAĞ EMEL; KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA DAVALARI VE YARGITAY İÇTİHATLARI, www.anayasa.gov.tr/media/3632/karabagkamulastirmasizelatmadavalari.doc (Erişim Tarihi ve saati: 25.10.2021, 09:50)

Leave A Reply