İDARİ PARA CEZASININ İTİRAZI VE İPTALİ – Bursa İdare Avukatı

Bursa İdare Avukatı | Para cezaları temel olarak idari para cezaları ve adli para cezaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İdari para cezaları devletin idari kurumları tarafından idari düzene aykırılık nedeniyle verilen yaptırım kararlarıdır. Bu yaptırım kararlarının temelinde Kanunda düzenlenen kurallara aykırı hareket edilmesi ve bunun karşılığında bir miktar paranın zorla alınması yatmaktadır. Buna karşılık adli para cezaları ise Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen bir suçun cezası olarak yalnızca mahkemeler tarafından düzenlenen bir para cezası türüdür.

İdari para cezaları kişilerin kabahatleri neticesinde verilmiş bir ceza olduğu için ödenmemesi durumunda hapis cezasına çevrilmesi mümkün değildir. İdari para cezasının ödenmemesi halinde, para cezasının tahsili için ilgili kurumlar tarafından icra takibi yapılabilir ve borçlunun malları üzerinde haciz işlemi gerçekleştirebilir. Bu yazımızda idari para cezasına itiraz ve idari para cezasının iptali konularında bilgi vereceğiz.

İdari Para Cezası Nedir?

Bursa İdare Avukatı | Mevzuatta kimi eylemler “Kabahat” olarak düzenlenmiştir. Bu kabahatlerin bir kısmının yaptırımı olarak da idari para cezaları uygulanmaktadır. İdari para cezası mevzuatta suç teşkil etmeyen fakat kabahat olarak düzenlenen bir kısım eylemler neticesinde idari makamlara tarafından verilen ceza türüdür. Bakanlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar, emniyet gibi kamu kurumları tarafından idari para cezası verilmesi mümkündür. İdari para cezasına örnek olarak trafik birimleri tarafından verilen trafik cezaları, SGK tarafından işverene kesilen cezalar, imar kirliliği nedeniyle belediye encümeni tarafından verilen cezalar gösterilebilir.

İdari Para Cezasına İtiraz Nereye Yapılır?

İdari para cezalarına itirazlar 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesine göre Sulh Ceza Hakimliklerine yapılır.

İdari para cezasının yanı sıra bir yaptırım da öngörüldüyse bu durumda yapılacak itirazlarda ilgili merci idare Mahkemesi olacaktır. Bu halde idare mahkemesinde yapılan işlemin iptali istemiyle dava açılması gerekmektedir. Örneğin, trafik idari para cezasıyla birlikte aracın trafikten men edilmesine de karar verildiyse yetkili mahkeme kararı veren polis amirliğinin bulunduğu yer İdare Mahkemesi olacaktır. Dava sonucuna göre yaptırımla birlikte idari para cezasının kaldırılmasına da İdare Mahkemesi karar verecektir.

Özel hükmün bulunması halinde, itirazlar kanunda belirtilen şekliyle yapılacaktır.

İdari para cezalarına itirazların doğru yere ve zamanında yapılması önemlidir. Zira yüksek meblağlı idari para cezalarına itiraz edilmemesi veya yanlış bir şekilde itiraz edilmesi idari para cezasının kesinleşmesine dolayısıyla da ciddi hak kayıplarına neden olabilmektedir. Dolayısıyla idari para cezalarına itirazların idare hukukunda uzman avukatlar marifetiyle yapılması gerekmektedir.

İdari Para Cezasına İtiraz Süresi Nedir?

İdari para cezasına itiraz süresi, özel kanunlarda bir düzenleme bulunmadığı müddetçe 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesine göre 15 gündür. Bu süre genel nitelikte olup, özel düzenleme bulunmayan durumlarda uygulanır. 15 günlük bu süre idari para cezasının ilgiliye tebliğinden veya tefhiminden itibaren işlemeye başlayacaktır. Bu süre içerisinde itiraz edilmemesi durumunda, idari para cezası kesinleşecek ve ödenmemesi durumunda icra takipleri ile karşılaşma ihtimali ortaya çıkacaktır.

İdari para cezasına itiraz süresinin ve itirazın nereye yapılacağının kişiye gelen tebligatta açıkça yer alması zorunludur. Yer almaması durumunda yapılan tebligatın usulsüzlüğünden bahsedilebilecektir.

İdari Para Cezası Adli Sicil Kaydına (Sabıka Kaydına) İşler mi?

İdari para cezaları adli sicil kaydına (sabıka kaydına) işlemez. Çünkü bu cezalar kabahat niteliğindeki suçlar için verilir. Yukarıda bahsettiğimiz adli para cezaları yani bir suç neticesinde mahkemeler tarafından verilen para cezaları adli sicil kaydına (sabıka kaydına) işleyecektir.

İdari Para Cezası Ödenmezse Ne Olur?

İdari para cezalarının ödenmemesi durumunda ilgili kurumlar tarafından icra takibi yapılması mümkündür. Ödenmeyen zaman dilimi için cezaya faiz işlemeye devam edecektir. 213 sayılı vergi usul kanunun maddelerine bağlı olarak her yıl başında farklı miktarlarda artırımlar yapılabilir.

Trafik Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir?

Kabahatler Kanunu’nun ‘’Başvuru Yolu ‘’ başlıklı 27.maddesinin 1.fıkrasına göre bir kabahatin yaptırımı olarak idari para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmişse bu karara karşı başvurulacak kanun yolu tebliğden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurudur.

 

İdari para cezaları, kimi durumlarda çeşitli gerekçelerle hukuka aykırılıklar içerebilmekte ve çeşitli hukuki yollarla iptal edilebilmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi genel hükümlerin yanı sıra kanunlarda düzenlenmiş birçok özel hükümler de bulunmakta ve mevzuatın bilinmesi yapılacak itirazlar yönünden önem arz etmektedir. Bu sebeple idari para cezalarına itirazların alanında uzman avukatlar eliyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İdari para cezalarınız için Bursa avukatlarından Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak ofisimize başvurabilirsiniz.

Leave A Reply