MİRAS HUKUKU

Her türlü hukuksuzluğa karşı tecrübemizle mücadele etmek için biz buradayız

BURSA MİRAS HUKUKU

Bursa Miras Hukuku Avukatı I Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak mirastan kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümünde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Ofisimiz başta mirasçılık belgesinin iptali, terekenin tespiti, ortaklığın giderilmesi (izaleyi şüyu), vasiyetnamenin iptali, tenkis, denkleştirme, sağ kalan eşin miras payı, reddi miras davaları başta olmak üzere miras hukukunun konusuna giren birçok davayı takip etmektedir.

Miras Hukuku Türk Medeni Kanunu’nun 495. Maddesi ve devamındaki hükümlerinde düzenlenmiştir. Kişilerin ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri durumunda, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini miras hukuku düzenlemektedir.

Miras bırakanın yani murisin malları üzerinde bir tasarruf hakkı vardır. Bu tasarruf hakkı da sonsuz bir hak değildir ve kanun çerçevesinde sınırlandırılmıştır. Öncelikle murisin yasal mirasçılarının kimler olduğunu tespit etmek gerekir.

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Kanun sistematiğine göre yasal mirasçılar, Kan hısımları, Sağ Kalan Eş, Evlatlık ve Devlettir. Türk Medeni Kanunu’nun 501.maddesine göre “Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer”. Kan hısımları hususunda ise murisin birinci derece mirasçıları onun alt soyudur. Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini her derecede halefiyet yoluyla kendi alt soyu almaktadır. Miras bırakanın alt soyu yoksa bu kez anne ve babası mirasçı olurlar. Yine bu hususta da miras bırakandan önce ölmüş olan anne ve babanın yerini halefiyet yoluyla kendi mirasçıları almaktadır.

Alt soyu ve anne babası bulunmayan miras bırakanın mirasçıları ise büyük anne ve büyük babalarıdır. Bu durumda her iki taraf da eşit hakka sahiptir. Bunun yanında evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar.

Sağ kalan eşin durumunu değerlendirdiğimizde ise birlikte mirasçı olduğu zümreye göre miras payı değişmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 499.maddesine göre “Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre miras bırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur:

1. Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,

2. Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,

3. Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.”

Evlâtlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlâtlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder.

Reddi Miras Nedir?

Miras bırakanın yasal mirasçıları herhangi bir sebepten dolayı mirası istememeleri durumunda reddi miras konusu gündeme gelecektir. Reddi mirasta bulunmak için kişilerin mirasçı olduklarını öğrenmelerinden itibaren 3 ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurmaları gerekecektir. Miras bırakan kişinin tüm malvarlığı borç sebebiyle batık durumunda ise reddi miras talebine gerek kalmadan miras reddedilecektir.

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

Ölümden sonra miras bırakanın mal varlığının dağıtımı varsa vasiyetname hükümlerine göre yapılacaktır. Vasiyetname 3 şekilde düzenlenebilir; sözlü, yazılı ve resmi vasiyetname şeklinde. Sözlü vasiyetnamede mirasçının iki tanığa sözlü vasiyette bulunması ve bu sözlü vasiyetin tanıklar tarafından yazıya çevrilerek sulh hâkimine teslim edilmesi gerekmektedir. El yazılı vasiyetname miras bırakanın kendi el yazısıyla yazdığı vasiyettir. Mahkemeye sunulma zorunluluğu yoktur fakat vasiyetnamenin baştan sona el yazısı ile yazılması ve yazıya tarih atılması şartı aranır. Resmi vasiyetname ise iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir. Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir.

Bursa Miras Hukuku Avukatı
Bursa Miras Hukuku Avukatı

Bursa Miras Hukuku Avukatı olarak Zerdali Hukuk ve Danışmanlık ekibinin vermiş olduğu hizmetler şu şekildedir;

· Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) verilmesi istemi

· Mirasçıların terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin davalar,

· Vasiyetnamenin iptali davası,

· Tenkis davası,

· Muvazaa davaları,

· Saklı pay ihlali nedeni ile açılacak davalar,

· Reddi miras davaları,

· Reddi mirasın iptali davası

· Terekenin tespiti davaları,

· Sağ kalan eşin miras payı davaları,

· Mirasçılıktan çıkarma iptal davaları,

· Ortaklığın giderilmesi (izaleyi şüyu) davası,

· Miras payı denkleştirme davası,

· Mirastan yoksunluğun tespiti davası,

· Mirasta istihkak davası,

· Vasiyetnamenin iptali davası

· Terekenin korunmasına ilişkin davalar,

· Mirasçının gaipliğine karar verilmesi davası,

Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak mirasçıların mal paylaşımı sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü noktasında açılacak davaların takibi ve başarıyla sonuçlandırılması için müvekkillerimize destek vermekteyiz. Miras hukukuna uygun tereke ve mirasçı işlemleri hakkında bilgi almak, yasal mirasçılarınızı belirlemek ve haklarınızı öğrenmek için bursa miras avukatı olarak internet sitemizdeki formu doldurarak ya da telefon ile arayıp randevu alarak bize ulaşabilirsiniz.