İDARE VE VERGİ HUKUKU

Her türlü hukuksuzluğa karşı tecrübemizle mücadele etmek için biz buradayız

BURSA İDARE VE VERGİ HUKUKU AVUKATI

Bursa İdare ve Vergi Hukuku Avukatı I Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak bireylerin idare karşısında hak kaybı yaşamaması adına hukuki ilkeler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması için çalışmaktayız. Bu kapsamda idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine ilişkin gerekli başvuruların yapılması ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takip edilmesinde, hukuka aykırı işlem ve eylemlerin iptal davalarında, idareye karşı yürütülen tam yargı davalarında ve idari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz. Vergi davaları yönünden ise; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız. .

İdare Hukuku Nedir?

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte olup, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir.

İdare hukuku avukatı idare tarafından yapılan işlemlere karşı hangi yollara başvurulacağı konusunda hukuki tecrübe ve birikimiyle doğru adımların atılmasını sağlayacaktır. İdare hukukuna davaların büyük bir bölümü idari yargıda görülmektedir. İdari yargı idarenin yargısal denetimiyle görevlidir.

Vergi Hukuku Nedir?

Kamu gelirinin büyük bir bölümünü vergi oluşturur. Vergi Hukuku, kamu hukuku içinde yer alır ve devletin mali faaliyetlerini inceleyen bir hukuk dalıdır. Ülkemizde Vergi Hukukunda temel olarak uygulanan kanunlar Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundur.

Vergi ilişkileri teknik bilgi gerektiren son derece özellikli bir hukuk sahasıdır. Vergi mevzuatına aykırı iş ve işlemler, kişilerin ve şirketlerin ağır idarî yaptırımlara uğramasına neden olabilmektedir. Kimi durumlarda bu durum cezai yaptırımlara kadar gidebilmektedir. Bu nedenle sürecin zamanında ve doğru yönetilmesi vergi hukuku açısından son derece önemlidir. Bursa Avukatına danışarak Vergi Hukuku hakkında sorularınızı sorabilirsiniz. Vergi davalarınız için bursa avukatı olarak sitemizde yer alan numaralardan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İptal ve Tam Yargı Davaları

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2.maddesinde idari dava türleri tanımlanmıştır.

İptal davası, idarenin ortaya koymuş olduğu bir işleminin yetki, şekil, sebep, konu, amaç unsurları yönünden en az biri nezdinde hukuka aykırı olduğu iddiası ile işlemin iptalinin talep edildiği, işlemden zarar gören kişi tarafından idare mahkemelerinde açılmış olan davadır. İptal davasında amaç, idarenin faaliyetlerinin hukuka uygun olmasını sağlamak ve hukuk düzeninin korunmasıdır. İptal kararı sonucunda idari işlem yapıldığı ilk tarihten itibaren ortadan kalkar. İptal kararları geriye yürümekte ve böylece idari işlem baştan itibaren hiç yapılmamış sayılmakta ve yapılmamış gibi sonuç doğurmaktadır. İdari davaların önemli kısmını iptal davaları oluşturmaktadır. Örneğin; atama kararına karşı, belediye meclis kararına karşı, disiplin cezası kararına karşı açılan davalar iptal davasıdır.

Tam yargı davası, idarenin ortaya koymuş olduğu işlem ve eylemler neticesinde kişisel hakları zarara uğrayan gerçek ya da tüzel kişilerin açmış olduğu maddi ve/veya manevi tazminat talepli olarak idare mahkemelerinde açılmış olan davalardır. Kamu hizmetinin görülmesi sırasında kişilerin uğradıkları özel ve olağandışı zararların idarece tazmini; Anayasanın 125.maddesi gereği ve Türkiye Cumhuriyetinin “Sosyal Hukuk Devleti” niteliğinin doğal bir sonucudur.

Bursa idare hukuku avukatı olarak idare mahkemelerinde açılacak olan iptal davalarında ve tam yargı davalarında hukuki tecrübemizden yararlanman için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bursa İdare ve Vergi Hukuku
Bursa İdare ve Vergi Hukuku Avukatı

İdare ve Vergi Hukuku Avukatı Bursa

Bursa’da bulunan Zerdali Hukuk ve Danışmanlık, idare ve vergi hukuku konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Bursa İdare ve Vergi Hukuku Avukatı olarak Zerdali Hukuk ve Danışmanlık ekibinin vermiş olduğu hizmetler şu şekildedir;

· Tam yargı davaları

· Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar

· İdari para cezaları ile ilgili davalar

· İptal davaları

· Kentsel Dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları

· İdarenin sorumluluğu ve tazminat davaları

· İmar hukukuna ilişkin davalar

· İdari sözleşmelerden doğan davalar

· Kamulaştırma (İstimlak) ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları

· Askeri İdare ve Yüksek İdare Mahkemesi davaları

· Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar

· Ecri misil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları

· Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları

· İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları

· Disiplin cezalarının iptali davaları

· İdari dilekçelerin düzenlenmesi ve hazırlanması

· İdari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi ve denetlenmesi

· İdari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi

· Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler hakkında davalar

· Vergi Dairelerince tesis edilen para cezaları hakkında davalar

· Vergi suç ve cezaları ile ilgili davalar

· Ödeme Emirleri, Vergi Cezası, Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük, Vergi Ziyaı, Gümrük Cezaları ile ilgili davalar

· Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü

Bu kapsamda idare ve vergi hukuku uzman kadromuzla, müvekkillerimize bireysel ve kurumsal olarak hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.