MALPRAKTİS DAVALARI VE MALPRAKTİS DAVALARINDA DOKTORUN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Bu yazımızda malpraktis davaları, malpraktis davası zamanaşımı, malpraktis tazminat hesaplama konuları malpraktis örnekleriyle anlatılacaktır. Malpraktis davalarında doktorun ve hastanenin sorumluluğu konusunda Bursa Malpraktis Avukatından hukuki destek alınması gerekmektedir. Yaşadığınız tüm sorunlar, davalarınızın takibi ve hak kaybı yaşamamanız için Bursa Avukatlarına muhakkak danışmanız gerekmektedir. Doktor Avukatı ve Hasta Avukatı olarak hukuki destek için iletişim numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 1. Malpraktis Davaları

Tıbbi malpraktis davalarını öncelikle sözleşmesel bağlamda ele almak gerekmektedir.  Sözleşme hekim ile bizzat yapılabileceği gibi özel hastaneler ile de yapılabilmektedir. Bu sözleşmelerde sözleşmeye asıl niteliği kazandıran vekâlet sözleşmesidir.  Bu sözleşmelere vekâlet sözleşmelerine ile ilgili hükümler uygulanacaktır.

Estetik işlemleri için Yargıtay’ın benimsemiş olduğu görüş eser sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağı yönündedir.

Estetik operasyonlara ilişkin davalarda eser sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır ancak diğer durumlarda vekâlet sözleşmesi hükümleri uygulanır. Bursa Malpraktis avukatı ve Bursa Doktor Avukatına danışarak somut olaya ilişkin hangi sözleşmenin uygulanacağını öğrenebilirsiniz.

 1. Malpraktis Davasında Görevli Mahkeme

Malpraktis davalarında görevli mahkeme tüketici mahkemesidir. Devlet hastaneleri veya sağlık kurumlarına karşı açılacak olan malpraktis davalarında görevli mahkeme idare mahkemeleridir. Devlet hastaneleri, sağlık ocağı, vakıf veya devlet üniversitesi hastanelerinde oluşan malpraktis davalarında tazminat davası idare mahkemelerinde tam yargı davası olarak açılmaktadır. Görevli mahkemeyi öğrenmek için Bursa Avukatları, Bursa Doktor Avukatları ve Bursa Hasta Avukatlarına başvurabilirsiniz.

 1. Malpraktis Davasında Yetkili Mahkeme

Yetkili mahkeme kavramı ile anlatılmak istenen davanın nerede, hangi şehir/ilçede açılması gerektiği hususudur. Malpraktis davalarında genel yetkili mahkemeler görevlidir ancak bazı durumlarda özel yetkili mahkemeler de yetkili olabilmektedir. Yetkili ve görevli mahkemenin belirlenmesi için Bursa Hasta Avukatı ve Malpraktis Avukatına başvurmanız gerekmektedir

Genel Yetkili Mahkeme: Malpraktis davalarında genel yetkili mahkeme davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Davalı birden fazlaysa davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir.

Malpraktis davaları ayrıca özel yetkili mahkemelerde de açılabilmektedir. Özel Yetkili Mahkemeler ise Tüketici mahkemeleridir. Sözleşmenin ifa edileceği ya da davacının yerleşim yeri tüketici mahkemelerinde de malpraktis davaları açılabilmektedir. Malpraktis davalarında Bursa doktor avukatına danışmak mahkemenin belirlenmesinde önem arz etmektedir.

 1. Malpraktis Davalarında Açma Süresi (Zamanaşımı)

Devlet hastanelerine karşı idare mahkemesinde malpraktis nedeniyle incelenmesi gereken hususlar mevcuttur. Bunlar; maddi ve manevi tazminat davası açmadan önce zararın ve doktor hatasının öğrenilmesi tarihinden itibaren bir yıl ve her halükarda olay tarihinden itibaren 5 yıl içinde idareye maddi ve manevi tazminat talebi için yazılı bir şekilde başvurulması gerekir. Zamanaşımının doğru hesaplanabilmesi için Doktor Avukatı ve Hasta Avukatına mutlaka başvurulmalıdır.

Başvuru yapıldıktan sonra idarenin tazminat talebini kısmen veya tamamen reddetmesi durumunda, idarenin cevabının tebliğ edildiği günden itibaren 60 gün içinde malpraktis sebebiyle tam yargı davası açılmalıdır. İdare, tazminat talebine 60 gün içinde cevap vermezse 60 gün sonunda talep reddedilmiş sayılır. Tazminat talebinin reddedilmiş sayılmasından itibaren, ikinci bir 60 günlük süre içerisinde idare mahkemelerinde tam yargı davası açılabilir.

Özel hastane veya doktorlara açılacak malpraktis davalarında zarar görenin zararı ve zarar vereni öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her hâlde fiilin işlendiği tarih itibariyle on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, TBK m.72’ye göre tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa ceza zaman aşımı hükümleri uygulanır. Bursa Avukatına danışarak hangi sürenin uygulanacağı konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Özel hastaneler veya doktorlara karşı tüketici mahkemelerinde açılacak tazminat davalarında zaman aşımı süresi 5 yıldır. Örneğin, özel hastanede gerçekleşen ameliyat esnasında hastanın vücudunda gazlı bez, makas vb. maddeler unutan doktor veya hastane aleyhine açılacak malpraktis davasının zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bursa Hasta Avukatı zamanaşımı konusunda sizlere yardımcı olacaktır.

Estetik işlemlere ilişkin olarak doktorun tıbbi uygulamaya ilişkin olarak ağır kusuru mevcutsa yapılan işlemin niteliğine göz önünde bulundurulmaksızın zamanaşımı süresi 20 yıldır. Estetik ameliyatların yanı sıra; protez diş, lazer epilasyon, saç ekimi vb. durumlar eser sözleşmesi kapsamında yerine getirilmektedir. Hangi ameliyatın hangi sözleşme kapsamında olduğunu öğrenmek için Bursa Doktor Avukatına başvurulmalıdır.

Hastadan gerekli izin veya onay alınmadan yapılan tıbbi müdahalelere ilişkin olarak vekâletsiz iş görme sebebiyle açılan malpraktis davalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır (BK m.146).

 1. Malpraktis Davalarında Tazminatın Hesaplanması

Malpraktis davalarında maddi ve manevi tazminat talep edilebilir. Maddi tazminat ile talep edilebilecek hususlar; Hastane için yapılmış olan masraflar, hastanın doktor hatası (malpraktis) nedeniyle iyileşinceye kadar “çalışamadığı süre” uğradığı maddi zararlar, kalıcı sakatlık nedeniyle çalışma gücü ve kazanç kayıpları talep edilebilir. Kişinin maluliyet oranı doktor raporuyla belirlenir ve maddi tazminat raporda tespit edilen oran üzerinden hesaplanır. Bursa Hasta Avukatlarından malpraktis tazminatın hesaplaması konusunda hukuki destek alabilirsiniz.

Ölüm halinde ise maddi tazminat ile cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar talep edilebilir.

 1. Manevi Tazminat Nasıl Hesaplanır

Manevi tazminatın hesaplanmasını teknik olarak sağlayan bir sistem yoktur. Manevi tazminat TBK m. 56’da “Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

 • Olayın özellikleri
 • Tarafların mali durumları
 • Tarafların kusur oranları
 • Meydana gelen manevi zararın büyüklüğü
 • Olay tarihi itibariyle paranın değeri

Manevi tazminatta esas olan bir diğer ilke daha vardır. Tazminat, tazminat ödemekle yükümlü kişiyi fakirleştirmemelidir. Ayıca tazminat alacaklısını da zenginleştirmemelidir. Hâkim, hakkaniyete uygun bir manevi tazminat miktarı belirlemelidir. Yargıtay manevi tazminatın bir zenginleşme aracı olarak kullanılmaması gerektiği görüşündedir. Bursa malpraktis avukatlarına tazminatın hesaplanması hususunda hukuki destek almak için başvurabilirsiniz.

 1. Malpraktis Davalarında Hekimin Kusuru

Malpraktis davaları sözleşemeye aykırı davranma hususu kapsamında değerlendirilmelidir.

Bu konuda sözleşmeden doğan yükümlülüğü hiç yapmama durumu söz konusu olduğunda hekim üzerine doğan sorumluluğu hiç yerine getirmemiş olacaktır. Gereği gibi yapmama konusunda da sorumluluk yerine getirilmiş ancak istenilen sonuç ortaya çıkmamıştır. Böylelikle ayıplı bir ifa durumu söz konusu olmaktadır. İfanın ayıplı olup olmadığını konusunda Bursa Doktor Avukatı hukuki destek verecektir.

Malpraktis ’in hukuktaki karşılığı kötü ifadır. Bazen hiç ifa etmeme genellikle de gereği gibi yapılmamadır. Hukukumuzda hasta, hekim ve hastane karşısında tüketici konumunda yer almaktadır. Bursa Tüketici Avukatı hasta ve diğer tüm işlemler için hukuki destek verebilir.

Tam teşhis yapılmadan hastanın tedavi edilmesinde hekim kusurludur. Konuya ilişkin olarak YHGK 16.02.1972 E.1971/4-137 K. 105- kararında “Bir tanıya ulaşmadan önce gerekli çalışmaları özenle gerçekleştirmiş ve araştırma sonucunda elde edilen bulguları özenle takdir etmiş olan hekim için, sırf konulan tanının yanlışlığı yüzünden sorumluluk ortaya çıkmaz. Hekimin yetenekleri sınırsız olmadığı gibi, özenli bir araştırmaya karşın gerekli belirtiler hiç elde edilememiş de olabilir. Buna karşın, gerekli araştırmaları yapmaksızın tanı koyma yoluna giden veya elde edilen sonuçları meslekî eksikliği nedeniyle doğru yorumlayamayan ya da hastanın yararlanabileceği farklı tanı araçlarını ve uzman görüşlerini hastadan gizleyen hekimin, özensizliği nedeniyle verdiği zararı tazmin sorumluluğu söz konusu olur.” Hükmüne yer vermiştir.

Hekim bir mide ameliyatı için başka dallardaki hekimlere de danışması gerekebilir. Örneğin mide ameliyatı yapılacak kişinin ameliyat sonrasında şeker hastalığına ilişkin bir sorunu ortaya çıkıyorsa burada hekimin vekâlet sözleşmesinde belirtilen özen yükümlülüğünü yerine getirmemesinden bahsedilir. Doktor avukatı hukuki destek için başvurulması gereken bir merciidir.

 1. Aydınlatma yükümlülüğü

Tıbbi aydınlatma yükümlülüğü ise esasen üç biçimde kendisini göstermektedir. Bunlar sırasıyla; hastaya uygulanacak tıbbî eylem ve işlemlerle ilgili hastanın özelliklerini koruyucu yönde müdahale aydınlatması; tedavi sürecinin kontrolü ve tedavisinin başarılı sonuçlanmasına yönelik güvenlik, tedavi aydınlatması, hastaya yükletebilecek olası mali ve parasal yükümlülüklere ilişkin ekonomik aydınlatmadır. Aydınlatma yükümlülüğü hususunda Bursa Hasta Avukatına başvurulması gerekmektedir

Aydınlatmanın zamanı da önemlidir. Hukuka uygun olan aydınlatma ameliyattan önce karar verecek derecede bir zaman aralığının olduğu süreçte yapılmalıdır.. Aydınlatmayı yapması gereken kişi bizzat hekimin kendisidir.

 1. Hekimin Tedavi Kusuru

Tedavi; hastanın bozulan sağlığının doktor tarafından iyileştirilmesidir ve hekimin hastaya karşı asıl sorumluluğunu oluşturmaktadır. Tedavi kelimesi sadece hastalığın oluşumundan sonraki aşamayı değil, önceki proflaktik tedbirleri de içermektedir.

Tedavi çok seçenekli bir uygulamadır ve beş ana gruptan oluşmaktadır. Bunlar; proflaksinin ile birlikte gözlem altında tutma, ilaçla tedavi, cerrahi müdahale, psikolojik yardımdır.

Hekim kimyasal/modern tıbbı uygulaması gerekirken alternatif tıbba yönlendirdiğinde hastanın başka problemlerle karşılaşması sonucu doğabilir. Bu halde tedavinin metodunu seçme ve yönlendirme hususunda hekimin sorumluluğu doğacaktır. Hekimin sorumluluğu bakımından Bursa Doktor Avukatı ve Bursa Malpraktis Avukatına danışılmalıdır.

Kural olarak hekim teşhis ve tedavi esnasında kullanacağı araçların seçiminde serbesttir.Ancak hekim bu seçimin yaparken hastanın özelliklerini dikkate almalı ve seçiminin haklılığını ispat edebilmelidir.Tıpta genellikle uygulanan yöntemlerden ayrılan bir seçim yapan hekimin tercihini objektif nedenlere dayandırarak açıklayabilmesi gerekir.Araç ve metot seçiminde hekimin haklı bir sebep olmaksızın, deneysel ve benzeri amaçlarla gerekmeksizin daha tehlikeli olan yöntemi seçmesi hekimin kusurunu oluşturacaktır. Kesin ve tartışmasız olarak kabul edilen teşhis veya tedavi yönteminin var olduğu durumlarda, hekimin bu yöntemleri tercih etmemesi hekimi doğan zarardan kusuru sebebi ile sorumlu hale getirecektir. Ancak teşhis ve tedavi yöntemlerinden herhangi birinin diğerine üstünlüğünün kabul edilmediği ve somut olayda hangi yöntemin uygulanmasının daha başarılı olacağının tespit edilemediği hallerde hekime kusur izafe edilememelidir. Aynı şekilde. Yargıtay “…hastanın gerekli test ve araştırmalarını yapmadan röntgen ışınları uygulayan doktor doğan zararlardan sorumludur…” şeklinde sonuca varmıştır.

 1. Hekimin Beceri ve Organizasyon Kusuru

Örneğin bir cerrahin elinin hızlı olması ve titrememesi gerekmektedir. Bir kalp ameliyatında ince yerlerde işlem yapacak olan eli titreyen bir cerrahın başarılı olamayacağı açıktır. Aynı zamanda cerraha yardım eden diğer kişileri de iyi organize etmesi gerekmektedir. Bursa Doktor Avukatında başvurmamak hak kaybına yol açabilir.

Leave A Reply