İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE FESİH

İş Yeri Değişikliği Nedeniyle Fesih | Bursa İş Avukatı – İş sözleşmesinin kurulması esnasında işçinin görevi, ücreti, çalışma yeri ve şartları gibi hususlar taraflar arasında kararlaştırılır ve çoğu zaman bunlar iş sözleşmesinde yer alır. Fakat devam eden süreçte özellikle birden fazla işyeri bulunan işverenin bazen ihtiyaçtan dolayı bazen de tamamen keyfi bir tutumdan dolayı işçinin çalıştığı işyerini değiştirdiği durumlarla karşılaşmaktayız. Yapılan bu işyeri değişikliği işçi bakımından çoğu zaman mevcut durumu daha da zorlaştıran değişiklikler olmaktadır. Bunu kabul etmeyen işçinin istifaya zorlandığı ve bu durumun çoğu zaman işten çıkarma baskısı olarak kullanıldığı uygulamada sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda İş Yeri Değişikliği durumuyla karşılaşan işçilerin haklarından bahsedeceğiz.

İş Sözleşmesinde İş Yeri Değişikliğine Yer Verilmesi

İşçi ve işveren arasında imzalanan iş sözleşmesinde, işverenin gerektiğinde çalışma koşullarında değişiklik yapabileceği düzenlenmiş olabilir. Bu şekilde bir düzenlemenin olması durumunda işveren bu hakkını kötüye kullanmamak ve sözleşmedeki sınırlara uymak şartıyla işçinin çalışma koşullarında değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır. Bu kapsamda sözleşmede işçinin işverene ait diğer işyerlerinde de çalışabileceği düzenlenmişse bu durumda işyeri değişikliği yapılması mümkündür. Fakat burada bu değişikliğin birtakım şartları taşıması gerekmektedir. Yapılacak iş yeri değişikliğinde işverenin samimi olması, geçerli nedenini de işçiye bildiriyor olması gerekmektedir. Eğer işveren bu hakkını iş sözleşmesinin feshini sağlamak için kullanıyorsa veya tamamen keyfi bir uygulama varsa bu durum hakkın kötüye kullanımını gündeme getirecek ve işçiye bu değişikliği kabul etmeme hakkı sağlayacaktır.

4857 Sayılı İş Kanunu Md.22- “Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi”

İş yeri değişikliği konusu İş Kanunu’nun 22. Maddesi kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu maddeye göre;

  • “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.
  • Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.
  • İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
  • İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.
  • Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.”

Anılan maddeden de anlaşılacağı üzere, bir işyeri değişikliği yapılması halinde öncelikle bu değişikliğin esaslı değişiklik olup olmadığı değerlendirilmelidir. Yargıtay kararlarına göre her olayı durum ve şartlarına göre değerlendirmek gerekmektedir. Örneğin iş yerinin aynı belediyenin sınırları içerisinde değişmesini işçi açısından haklı sebep olarak görmemiştir. Bununla birlikte işyeri değişikliği sonucunda işçinin yol maliyetinin artması, yolda geçirdiği sürenin objektif değerlendirmeye göre artması gibi hususlar da dikkat edilmesi diğer hususlardır.

İş Yeri Değişikliğini Kabul Etmeyen İşçi Ne Yapmalıdır?

İş sözleşmesinde işçinin başka iş yerlerinde çalışmayı kabul ettiğini belirten bir ifade kullanılmamışsa, iş yeri değişikliği için mutlaka işçinin rızası alınmalıdır. İşveren yazılı olarak iş yeri değişikliğini işçiye bildirir. İş Kanunu 22.maddesi uyarınca “işçi tarafından altı işgünü içerisinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz”. İşçi belirtilen süre içerisinde değişiklik önerisini yazılı kabul etmediğini bildirirse veya suskun kalırsa işverence yapılan öneri reddedilmiş ve iş yeri değişikliği gerçekleşmemiş olur. Diğer bir ifadeyle taraflar arasındaki iş akdi aynı koşullarda devam eder.

Yaptığı değişiklik önerisi reddedilen işveren iki seçenekle karşı karşıyadır. İşveren ya işyeri değişikliği konusunda değişiklikten vazgeçecek ve sözleşme eski koşullarda devam edecek ya da fesih için geçerli bir nedenin bulunduğu yazılı olarak açıklanacak ve bildirim sürelerine uyarak iş akdi feshedilecektir. İşveren bildirim süresine uymazsa ihbar tazminatını, kıdem ile ilgili diğer şartlar sağlanmışsa kıdem tazminatını ödemesi gerekmektedir.

İş Yeri Değişikliği Nedeniyle Fesih | Bursa İş Avukatı

İş Yeri Değişikliği Nedeniyle Fesih ile İlgili Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2011/39644 K. 2013/8037 T. 7.3.20131

ÖZET : Dava, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine istemine ilişkindir. Davacı, işverenin ücretsiz izin teklifini kabul etmemesi üzerine iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini iddia etmektedir. Davalı, işletme nedenlerinden dolayı işyerinin yerini değiştirdikleri, aynı il içerisinde yapılan adres değişikliğinin iş şartlarının işçi aleyhine ağırlaştırılması ve değişmesi anlamına gelmediğini, işi davacının kendisinin, iş şartlarında esaslı değişiklik olduğu iddiasıyla bıraktığını, işe davet edildiği halde işbaşı yapmadığını ve iş akdinin devamsızlık nedeniyle haklı olarak feshedildiğini bildirerek davanın reddini savunmuştur. Mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Ancak, davacının; iş yerinin bulunduğu Gaziemir’deki iş yerinden tahmini 20-25 km mesafedeki yeni iş yerine gidebilmesi için asgari 2-3 toplu taşıma aracına binmesi gerekeceği, toplu taşıma araçlarında geçen zamanın iş süresinden sayılacağı, davalı tarafından kabul edilmediğine göre davacının kendine ait zamanından veya dinlenme hakkını kullandığı zamandan iş için ayırması gerekeceği iş çıkışı ve eve dönüş içinde zaman harcaması yapacağı sabittir. İşveren yani iş yerine nakil için servis koymadığı gibi yol parası vermediği veya işçinin bu ilave yol harcamalarını karşılayacak şekilde ek ödeme yapmadığı, yapacağına dair taahhütte bulunmadığı, tüm bu değişikliğin davacı işçinin iş şartlarında esaslı değişikliği gösterdiğini, işçinin bu değişikliği açıkça kabul etmediği, etmesi gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin de bulunmadığı, iş yeri adres değişikliğinin büyükşehir belediye sınırları içinde kalmasının bu durumu değiştirmeyeceği, eski iş yerinde ve eski koşullarda çalışmaya hazır bekleyen davacıya iş verilmemesi ve dolayısıyla karşılığı ücretinin ödenmemesi sebebiyle iş sözleşmesinin eylemli olarak feshedildiği, eylemli feshin haklı nedene dayanmayacağı, davalı işveren tarafından fesih ile sözleşme ortadan kalktığından artık devamsızlıktan söz edilemeyeceği, devamsızlığa dayalı davalı işverenin sonraki ikinci fesih işleminin de hukuken sonuç doğurmayacağı, feshin haklı nedene dayanmaması sebebiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacaklısı olduğu anlaşıldığından ihbar tazminatı talebinin de kabulüne karar verilmesi gerekir.

Sonuç Olarak;

Her iş yeri değişikliğinde işçinin fesih hakkının olduğunu söylemek mümkün değildir. Burada sözleşmede iş yeri ile ilgili hüküm bulunup bulunmadığı, gerekli yazılı bildirimlerin süresi içerisinde yapılıp yapılmadığı, yapılan işyeri değişikliğinin bir zorunluluktan mı yoksa kötü niyetli mi yapıldığı gibi dikkat edilmesi gereken birçok konu bulunmaktadır. Bir hak kaybı yaşanmaması adına alanında Uzman Bursa İş Avukatı ile sürecin takip edilmesi önemlidir. Olası bir iş değişikliği durumunda bilgi almak için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Leave A Reply