İŞ HUKUKU

Her türlü hukuksuzluğa karşı tecrübemizle mücadele etmek için biz buradayız

Bursa İş Hukuku Avukatı

Bursa İş Avukatı I Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak iş hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda Bursa, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermekteyiz. İş hukuku uyuşmazlıkları genellikle işçi ve işveren arasındaki ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıklar olup, özellikle günümüzde ticaretin ve sanayileşmenin yoğun olduğu şehirlerde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bursa’da faaliyet gösteren Zerdali Hukuk ve Danışmanlık iş hukuku avukatı olarak işçi ile işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin prosedürlerin eksiksiz bir şekilde oluşturulması ile işçi ve işveren arasında ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın çözülmesi noktasında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

İş Hukukunun Kapsamı ve Amacı Nedir?

İş Hukuku; yazılı veya sözlü olan bir iş sözleşmesi çerçevesinde ücret karşılığında bir işverene bağımlı olarak bu işverenin emir ve talimatları çerçevesinde çalışan işçi ile bu çalışmanın karşılığında ücret ödemeyi üstlenen işveren arasındaki hak ve sorumlulukları düzenleyen, bununla birlikte devlete de birtakım hak ve yükümlülükler yükleyen hukuk dalıdır.

İş hukuku her ne kadar toplumdaki çalışma ilişkisini düzenleyen bir hukuk dalı olsa da her çalışma ilişkisi iş hukuku kapsamına girmemektedir. Zira bir uyuşmazlığın iş hukuku kapsamına girebilmesi için taraflarının kanunda düzenlenmiş olan işçi ve işveren tanımına girmesi zorunludur. Bu çerçevede fabrika-işçi, süpermarket-reyon görevlisi, özel hastane-doktor-hemşire, apartman-kapıcı gibi iş ilişkileri iş hukuku kapsamına girerken; avukat-müvekkil, doktor-hasta, devlet-polis ilişkisi ise iş hukukunun kapsamı dışında kalacaktır. Dolayısıyla işçi ve işveren kavramlarının nitelendirmesinin doğru yapılabilmesi uyuşmazlığa hangi hukukun uygulanacağının tespit edilmesi noktasında önem arz etmektedir.

İş hukuku kendi içerisinde Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır. Bireysel iş hukukunun konusunu işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin kurulması, bu iş sözleşmesinin içeriği, özellikleri ve türleri, işveren ve işçinin karşılıklı olarak ortaya çıkan hak ve borçları (ücret, fazla mesai, çalışma vb.), iş sözleşmesinin sona ermesi, iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra ortaya çıkan hak ve tazminatlar (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı) oluşturmaktadır. Toplu iş hukuku ise; sendikaların kuruluşunu, faaliyetlerini toplu iş sözleşmesinin yapılmasını, sendikal hak ve özgürlükleri, grev ve lokavt şartlarını incelemektedir. Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak müvekkillerimize hem bireysel iş hukuku hem de toplu iş hukuku alanlarına giren konularda hukuki destek sağlıyoruz.

İş Hukuku Avukatının Önemi Nedir?

İş sözleşmeleri iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerdir; işçi, iş sözleşmesi ile iş yapma, işveren ise ücret ödeme borcu altına girmiş olacaktır. Bu çift taraflı ilişkide tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi beraberinde bir takım sonuçlar da getirmektedir. İşçi ya da işverenin iş sözleşmesine aykırılık teşkil eden davranışta bulunması durumunda, kanundan doğan hakkı ihlal edilen taraf, iş davası yolu ile bu hakkını karşı taraftan talep edecektir. Bu süreç arabuluculuk aşaması ile başlayıp, dava aşamasıyla devam eden ve mahkeme kararı sonucunda elde edilen tazminatın tahsili ile son bulan oldukça uzun ve karmaşık bir süreçtir. Bu sürecin iş hukuku alanında uzman bir avukat kadrosuyla takip edilmesi kişinin hukuki ve maddi kayıp yaşamaması adına oldukça önemlidir. Aynı şekilde işverenin yanında çalıştıracağı işçi ile imzalayacağı iş sözleşmesinin düzenlenmesinde iş hukuku alanında uzman olan bir avukat ile yürütmesi ileride muhtemel karşılaşabileceği hukuki kayıpların önüne geçecektir.

Görüldüğü üzere iş hukuku oldukça geniş ve kapsamlı bir hukuk alanıdır. Bu nedenle iş davalarının alanında uzman bir avukatla takip edilmesi oldukça önemlidir. İş davalarında özellikle davacının dava dilekçesinde talep edeceği hususlar, davanın seyri bakımından çok önemlidir. İşçi ya da işverenin iş sözleşmesinden kaynaklı olarak talep edeceği tüm tazminat türleri ve alacaklar dava dilekçesinde belirtilmelidir. Aksi takdirde ciddi hak kayıplarına sebep olması kaçınılmazdır. İş hukuku ayrıca, yasal mevzuata ek olarak Yargıtay kararları ışığında ilerleyen bir alandır. Bu nedenle iş davalarının Yargıtay kararlarına da hâkim, güncel gelişmeleri takip eden tecrübeli uzman bir avukatla takip edilmesi çok önemlidir.

Bu nedenle iş hukuku alanında bilgi ve tecrübeye sahip avukatlara başvurulması ve iş davalarında vekillik hizmetinin alınması hukuki süreçte hem zaman hem de maddi kaybın önlenmesini sağlayacaktır. İş hukuku avukatı, İş Kanunu ve ilgili tüm kanunları en güncel halleri ile yakından takip edip, güncel Yargıtay kararlarında hâkim olan ve davanın niteliğine göre öne sürülmesi gereken tüm delil ve belgeleri dikkatle kullanacaktır.

Bursa İş Hukuku
Bursa İş Hukuku
Bursa İş Hukuku Avukatı

Bursa’da bulunan Zerdali Hukuk ve Danışmanlık iş hukukuna ilişkin dava ve olaylarda müvekkillerine hem işveren vekili olarak hem de işçi vekili olarak hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Bursa İş Hukuku Avukatı olarak Zerdali Hukuk ve Danışmanlık ekibinin vermiş olduğu hizmetler şu şekildedir;
 • İhbar, kıdem ve işe iade davalarının açılması ve takibi,
 • Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi,
 • İşçilik alacaklarının (fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil, hafta tatili, yıllık izin) işveren tarafından eksik ödenmesi durumunda bu alacaklara ilişkin davaların açılması ve takibi,
 • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzeri haklı nedenlerle iş sözleşmesinin sonlandırılması halinde açılacak davaların takibi,
 • İşverenlere sürekli hukuki danışmanlık hizmeti sunulması,
 • İşçi ve işveren arasında iş sözleşmesinin güncel mevzuat ile uyumlu ve tarafların istek ve talepleri çerçevesinde hazırlanması,
 • İşyeri çalışma ilke ve esaslarının mevzuata uygun şekilde hazırlanması,
 • İşverenin, vekillerinin, insan kaynakları birimlerinin iş hukuku mevzuatı çerçevesinde bilgilendirilmesi,
 • İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgilendirilmesi, hukuki altyapının oluşturulması,
 • İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin usule uygun şekilde sona erdirilmesi,
 • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş göremezlik hallerine ilişkin davaların takibi,
 • İşverene kesilen para cezalarına karşı itirazların yapılması gibi pek çok hukuki anlaşmazlıklar faaliyet alanımıza girmektedir.

Uzman kadrosuna sahip Zerdali Hukuk ve Danışmanlık, işçi müvekkillerine işverenle arasında imzalanacak olan sözleşmeyi düzenleme, iş sözleşmesine aykırılık nedeniyle doğan iş davalarında dava şartı olan arabuluculuk görüşmelerine katılma, uzlaşılmaz ise dava açma ve yürütme, mahkeme kararının icraya konulması ve tahsil edilmesi konularında hizmet vermektedir.

İşveren müvekkillerimiz bakımından da kendisine açılan davalara cevap vermek, davayı sürdürmek, duruşmaları takip etmek, dosyadaki gelişmelerden haberdar etmek, davanın sonuçlanmasının ardından gerekli görülürse karara itiraz yolu olan üst yargı yollarına başvurmak gibi gereken tüm işlemler Zerdali Hukuk ve Danışmanlık tarafından takip edilmektedir.

Bu kapsamda işçi ya da işveren vekili olarak iş hukuk avukatı uzman kadromuzla, müvekkillerimize bireysel ve kurumsal olarak hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

İşe İade Davaları

Büromuz iş davalarında etkin rol oynamaktadır. İşe iade davasının açılmasından sonuçlandırılmasına kadar müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, fazla mesai gibi işçilik alacakların tespit edilmesi ve tanzim edilmesi noktasında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

İş Sözleşmesi

Büromuz iş hukukunun her aşamasında müvekkillerine hukuki anlamda bilgilendirmektedir. Gerekli iş sözleşmelerinin hazırlanması noktasında hukuki danışmanlık sunmaktadır.